Evästeasetukset

Käytämme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen ja henkilökohtaista palvelua. Suostumalla evästeiden käyttöön voimme kehittää entistä parempaa palvelua ja tarjota sinulle kiinnostavaa sisältöä. Sinulla on hallinta evästeasetuksistasi, ja voit muuttaa niitä milloin tahansa. Lue lisää evästeistämme.

För nästa generation i arbetslivet

På svenska

12.02.2021

Kuvateksti: Staffpoints HR-direktör Tiina Forsbom betonar vikten av omsorgsfull inskolning. Bemanningsföretagets arbetstagare får inskolning två gånger: först hos Staffpoint och därefter hos kundföretaget. ”På så sätt säkerställer vi att jobbet kommer bra igång” säger Forsbom.
Staffpoints HR-direktör Tiina Forsbom betonar vikten av omsorgsfull inskolning. Bemanningsföretagets arbetstagare får inskolning två gånger: först hos Staffpoint och därefter hos kundföretaget. ”På så sätt säkerställer vi att jobbet kommer bra igång” säger Forsbom.

Bland yngre arbetstagare blir mentala problem och oro för hur man ska orka jobba allt vanligare. Personaluthyrningsföretaget Staffpoint stöder personalens arbetshälsa i anställningsförhållandets alla skeden.

Utmattning och mentala utmaningar – då man talar om ungas arbetshälsa stöter man på ganska svåra frågor.

Var tredje ung person oroar sig för hur hen ska orka jobba i framtiden. Detta framgår av Ungdomsbarometern 2019. Samtidigt är mentala problem den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro bland 20-29 –åringar och är den främsta orsaken till att unga vuxna blir sjukpensionerade.

I denna ekvation ökar behovet av förebyggande hälsotjänster och åtgärder som stöder arbetsförmågan. Samtidigt oroar man sig för arbetstagarna som jobbar i atypiska arbetsförhållanden, t ex som inhyrd arbetskraft. Det är risk för att dessa personer går miste om de här stödåtgärderna.

Tiina Forsbom, HR-direktör för personaluthyrningsbolaget Staffpoint, känner till de här problemen. Därför har Staffpoint ett eget team som sysslar med frågor gällande arbetsförmåga. Dessutom har bolaget tydliga processer för hur arbetstagarnas välbefinnande ska stödas.

Hela organisationen ska ta hand om arbetstagarnas välbefinnande

Många unga vuxna tecknar sitt första arbetsavtal med Staffpoint.

En stor del av företagets arbetstagare får jobb i rese- och restaurangbranschen och därför har coronaåret också drabbat Staffpoint. Under ett normalt år betalar företaget lön till 12 000 -13 000 arbetstagare, men i fjol sjönk antalet till ca 9 600. I november var antalet aktiva arbetstagare 5 600 och 1 600 av dessa var 20-30 åringar, säger Forsbom.

– Ungdomarna står på tröskeln till arbetslivet och ger sig ut för att lära sig arbetslivets spelregler och normer. Här spelar vi en viktig roll.

Forsbom säger att det ingår i Staffpoints verksamhet att stöda personalens arbetshälsa.

Då man snabbt reagerar på t ex osakligt bemötande, får den unga en chans att rätta till situationen så att hen kan gå vidare.

Tillsammans med kundföretaget kartlägger vi i försäljningsskedet noga vad slags arbets-tagare som behövs för den ifrågavarande uppgiften. Dessutom utreder vi om det finns risker som är förknippade med arbetet.

På så sätt kan man i rekryteringsskedet säkerställa att personen som anställs har möjlighet att lyckas med arbetet. Men till ett skiftesjobb kan man inte välja en person som saknar fysiska och mentala förutsättningarna för att orka med en ansträngande uppgift. Staffpoint bistår de unga då de börjar jobba.

Vikten av goda personalrutiner betonas då det gäller unga anställda.

Med detta avser Forsbom god inskolning, rättvist ledarskap, öppenhet och rätt slags feed back. Då man snabbt reagerar på t ex osakligt bemötande, får den unga en chans att rätta till situationen så att hen kan gå vidare.

Rätt tajming ger märkbara inbesparingar

Staffpoint kartlägger regelbundet hur de anställda upplever sitt arbete. I början av arbets-förhållandet håller man ganska ofta kontakt med arbetstagarna och kollar också vad kund-företaget säger. Med tiden blir intervallet mellan kontakterna längre men Staffpoints arbets-förmågeteam tar ändå aktivt hand om sina arbetstagare.

Teamet består av koordinatorer och sjukvårdsexperter. Ett av teamets verktyg är systemet för arbetshandledning via vilket sjukfrånvaron följs upp. Om arbetstagaren tre enskilda gånger är frånvarande eller det kumulativa antalet frånvarodagar överstiger fem, utreder vi frågan tillsammans. Om diagnosen tyder på mentala problem eller problem med rörelse- och stödorganen kontaktar teamet arbetstagaren redan efter en enskild sjukfrånvaro.

Forsbom ger ett exempel. Arbetsförmågekoordinatorn får veta att en hotell- och restaurang-anställd varit sjukskriven några gånger. I telefon meddelar arbetstagaren att hen har sömn-problem. Nattarbetet förvärrar situationen. Med arbetstagarens tillstånd frågar man arbets-givarföretaget om det finns några alternativ till nattskiftena. Arbetsuppgifterna byts och sjukfrånvaron minskar.

Vi har haft många liknande fall. Om det inte finns annat arbete hos kundföretaget för-söker vi hitta någon annan kund som kan erbjuda lämpligare arbetstider och i vissa fall söker vi till och med jobb i någon annan bransch.

Brist på duktiga arbetstagare. ”Vi konkurrerar om arbetstagarna, som samtidigt är vår konkurrensfördel” säger Tiina Forsbom. Under pågående coronapandemi finns det inte lika mycket jobb och därför har Staffpoint varit tvunget att permittera.

Brist på duktiga arbetstagare. ”Vi konkurrerar om arbetstagarna, som samtidigt är vår konkurrensfördel” säger Tiina Forsbom. Under pågående coronapandemi finns det inte lika mycket jobb och därför har Staffpoint varit tvunget att permittera.

Forsbom säger att individuell uppföljning och olika åtgärdsplaner har fått sjukfrånvaron och olycksförsäkringspremierna att minska avsevärt. Hon anser att detta också beror på att arbetsolyckorna utreds tillsammans med en sjuksköterska så att arbetstagaren snabbt får rätt slags vård.

Om den ungas arbetsförmåga försämras försöker koordinatorerna och experter från coachingföretaget Spring House som ingår i koncernen, utarbeta en plan för den unga för att skapa en väg tillbaka in i arbetslivet.

Fäst särskild uppmärksamhet vid arbetsbelastningen

Motivation och känslan av att lyckas ligger till grund för arbetshälsan och detta är beman-ningsföretagens naturliga styrka. Det finns tillräckligt många branscher och ofta får arbets-tagarna pröva på och lära sig mycket nytt. Mångsidiga erfarenheter ger vägkost för fram-tiden.

Vid personaluthyrning ställs man ofta inför utmaningar som man inte helt kan undvika. Av Staffpoints arbetstagare är 19 procent studerande. Flest studerande finns det i ålders-spannet 20-30 –åringar. Det kan kännas tungt att kombinera jobb och studier.

För den inhyrda arbetstagaren kan också bristen på arbetsgemenskap upplevas som en belastning.

Men att vara inhyrd ger också arbetstagaren flexibilitet. För varje arbetstur som erbjuds kan arbetstagaren välja om hen tar emot jobbet eller inte. Forsbom säger att detta är den grund-läggande orsaken till att studerande söker sig till Staffpoint och det ökar deras engagemang och arbetsmotivation. Fastän ett atypiskt arbetsförhållande kan kännas osäkert och stres-sande behöver det inte nödvändigtvis vara det.

För några år sedan hade vi en kampanj där vi ville erbjuda ungdomar fast arbete med garanterat antal arbetstimmar. Av tvåhundra var det bara några få som ville ha ett sådant jobb. Ungdomarna föredrar ett flexibelt arbete.

För den inhyrda arbetstagaren kan också bristen på arbetsgemenskap upplevas som en belastning. Staffpoint har som målsättning att arbetstagarna ska känna sig som jämställda medlemmar av kundföretagets arbetsgemenskap. Detta kan vara svårt, särskilt inom rese- och restaurangbranschen samt inom handeln där arbetspassen ofta utförs på varierande ställen. Det är ansträngande för vem som helst att slita ensam. Därför är det viktigt att ibland kunna få stöd av sin arbetsgemenskap.

Då är det viktigt att rutinerna är bekanta och trygga och att vi som arbetsgivare ser till att detta fungerar. Vi har slipat våra processer för hur vi ska tackla arbetsförmågan och processerna fungerar vid behov.

Staffpoints arbetshälsoteam behöver inte leta efter problemen på distans. Kundföretaget är deras öga och öra på fältet.

Samarbetet med kundföretagen är viktigt. Vi står sida vid sida med arbetstagaren, säger Tiina Forsbom.

Kommentoi