kolumni

21.02.2020

Hälsa eller arbetshälsa?

Hälsa och välbefinnande är något eftersträvansvärt. Till bägge orden kan man också foga förleden ”arbets”. I så fall avses åtgärder som arbetsplatserna vidtar för att främja den enskilda individens hälsa och välbefinnande. Samtidigt främjar åtgärderna också produk-tiviteten. Vid behov står företagshälsovården till tjänst med sakkunnighjälp. De digitala tjäns-terna gör det lättare för små arbetsplatser att dra nytta av företagshälsovårdens tjänster. Med hjälp av modern teknologi kan man ge alla arbetsplatser tillgång till lagstadgad företagshälsovård.

Vid det här laget har du säkert redan räknat ut att arbetshälsan är tema för detta nummer. Företagshälsovården ska tillsammans med arbetsplatsen förebygga arbetsrelaterade hälsorisker. Utöver det förebyggande arbetet ingår i företagshälsovården också traditionell sjukvård. Om du läser alla artiklar i detta nummer av Telma märker du att arbetshälsan och arbetsförmågan i avgörande grad påverkas av företagshälsovården men också av vårt eget agerande på  arbetsplatsen.

Nuförtiden har arbetsplatserna tillgång till en hel del modeller och metoder som bygger på forskningsdata och med vars hjälp man enkelt och i ett så tidigt skede som möjligt kan notera sådana förändringar som påverkar personalens arbetsförmåga. Det finns bland annat rutiner som främjar återhämtningen under pågående arbetsskift, t ex pausgymnastik och naturupplevelser i reell eller virtuell miljö.

Promenadmöten kan ses som en hybridversion av detta. Under sådana möten kan man kombinera naturupplevelsen med att man diskuterar olika jobbfrågor. Man ska visserligen lägga in återhämtningspauser i jobbet men fortsättningsvis sker den överlägset viktigaste återhämtningen medan vi sover. Då kan vi återhämta oss från både jobbet och de påfrestningar vi utsatt oss för under fritiden.

Kenneth Johansson

chefredaktör

kenneth.johansson@tsr.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.